یک دستگاه اتصال

6,000تومان/ماهانه

یک دستگاه 15 گیگ ترافیک ماهانه

دو دستگاه اتصال

12,000تومان/ماهانه

یک دستگاه 25 گیگ ترافیک ماهانه

سه دستگاه اتصال

18,000تومان/ماهانه

سه دستگاه 35 گیگ ترافیک ماهانه

چهار دستگاه اتصال

24,000تومان/ماهانه

چهار دستگاه 45 گیگ ترافیک ماهانه

پنج دستگاه اتصال

30,000تومان/ماهانه

پنج دستگاه 55 گیگ ترافیک ماهانه

اختصاصی / ای.پی اختصاصی

109,000تومان/ماهانه

فول اختصاصی با 10 اتصال مجاز و ای.پی اختصاصی