یک دستگاه اتصال

9,900تومان/ماهانه

یک دستگاه 10 گیگ ترافیک ماهانه

دو دستگاه اتصال

14,900تومان/ماهانه

دو دستگاه 15 گیگ ترافیک ماهانه

سه دستگاه اتصال

19,900تومان/ماهانه

سه دستگاه 20 گیگ ترافیک ماهانه

چهار دستگاه اتصال

24,900تومان/ماهانه

چهار دستگاه 25 گیگ ترافیک ماهانه

پنج دستگاه اتصال

29,900تومان/ماهانه

پنج دستگاه 30 گیگ ترافیک ماهانه

اختصاصی / ای.پی اختصاصی

129,000تومان/ماهانه

فول اختصاصی + کانکشن اتصال در همه سیستم عامل ها + ای.پی ثابت آلمان جهت ترید